Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

"Хоймор сайхан нутагтаа" Үг СТА Я.Гэрэлчулуун Хөгжим МУГЖ Д.Жаргалсайхан

2015-08-21

ᠬᠣᠢᠢᠮᠤᠷ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠮᠣ᠊᠂ᠤ᠊᠂ᠰᠣ᠊᠂ᠲᠡ᠊᠂ᠠ᠊ ᠶᠢ᠊᠂ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ
ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠮᠣ᠊᠂ᠤ᠊᠂ᠭᠠ᠊᠂ᠵᠦ᠊ ᠲᠡ᠊᠂ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ)
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠣ᠊᠂ᠤ᠊᠂ᠰᠣ᠊᠂ᠲᠡ᠊᠂ᠠ᠊ ᠶᠢ᠊᠂ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ


ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤ ᠲᠠᠢ
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠦᠨᠵᠠᠪ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠲᠠᠢ
ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠣᠢᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭᠲᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠥᠯᠦᠭ ᠦᠳ ᠲᠡᠢ

ᠬᠣᠢᠢᠮᠤᠷ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ
ᠬᠣᠯᠠᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ
ᠬᠣᠢᠢᠮᠤᠷ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ
ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠵᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡ

ᠬᠣᠷᠢᠳᠠᠯ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠢᠰᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠳᠠ
ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠳᠠᠢᠢᠳᠬᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠡ
ᠬᠦᠢ ᠴᠥᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡ ᠪᠢ
ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠤ

ᠬᠣᠢᠢᠮᠤᠷ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ
ᠬᠣᠯᠠᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ
ᠬᠣᠢᠢᠮᠤᠷ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ
ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠵᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡ

ᠠᠭᠤᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠲᠠᠭᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠰᠠᠢ
ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠠᠢ
ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠰᠠᠢ
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠭᠣᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠰᠠᠢ

ᠬᠣᠢᠢᠮᠤᠷ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ
ᠬᠣᠯᠠᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ
ᠬᠣᠢᠢᠮᠤᠷ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ
ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠵᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡ

No comments:

Post a Comment