Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

Монголын энтрепренёруудын нэгдсэн чуулган 2014

2014-11-05

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠨ᠋ᠲᠷᠧᠫᠷᠧᠨᠧᠷ ᠦᠳ ᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ


ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠨ᠋ᠲᠷᠧᠫᠷᠧᠨᠧᠷ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ 2014 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠠᠴᠠ 11 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠᠨᠠᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠨ᠋ᠲᠷᠧᠫᠷᠧᠨᠧᠷ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠡᠶᠡᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠽᠨᠧᠰ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ (ᠡᠨ᠋ᠲᠷᠧᠫᠷᠧᠨᠧᠷᠱᠢᠫ) ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠦᠶ ᠶᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠦᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠰᠮ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭᠠᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠡᠨ᠋ᠲᠷᠧᠫᠷᠧᠨᠧᠷᠱᠢᠫ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭᠠᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭᠠᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠨ᠋ᠲᠷᠧᠫᠷᠧᠨᠧᠷ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠶ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠆ ᠡᠻᠣᠰᠢᠰᠲᠧᠮ ᠢ ᠪᠤᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠨ᠋ᠲᠷᠧᠫᠷᠧᠨᠧᠷᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠤᠷᠮᠠᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠴᠢᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭᠠᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠡᠶᠡᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠽᠨᠧᠰ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠲᠥᠯᠦᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠠ ᠶᠤᠮ