Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

"Өвөр монгол хүн Монголд амьдрах нь гэмт хэрэг биш" хэвлэлийн хурал

2014-11-12

《ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠢᠰᠢ》
ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ2014 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠᠠ ᠶᠢᠨ 7
