Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

Хүмүүн бичиг сайттай болжээ

2014-11-03

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠵᠡᠶ

ᠠᠮᠤᠷᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ