Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

Дизайн 2

2014-11-07

ᠳ᠋ᠢᠽᠠᠢᠢᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠢᠳᠤᠯ ᠤᠳ ᠒


ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ