Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

Дизайн 1

2014-11-07

ᠳ᠋ᠢᠽᠠᠢᠢᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠢᠳᠤᠯ ᠤᠳ ᠑


ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ