Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

Монголын сүрлэг уулс

2014-11-15

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰᠪ᠊᠂ ᠪᠢᠮᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ | ikon.mn | 2014 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠᠠ ᠶᠢᠨ 12



ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠨᠠᠮ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠯᠠᠠ᠂ ᠬᠤᠸᠠ ᠭᠦᠪᠡᠭᠡ ᠬᠣᠤᠰᠯᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠳ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠶ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠶ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ᠃

ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠳ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠮᠤᠷᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ᠃

- ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯᠠᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠨ ᠬᠥᠬᠦᠶ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠨᠠᠶ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠦ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ - ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠰᠤᠨᠵᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠨᠲᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ - ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠰᠤᠨᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠯᠲᠠᠶ᠂ ᠭᠣᠪᠢ᠆ᠠᠯᠲᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠦᠶ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ᠄

 • ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠯᠲᠠᠶ
 • ᠭᠣᠪᠢ᠆ᠠᠯᠲᠠᠶ
 • ᠬᠠᠩᠭᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ
 • ᠬᠡᠨᠲᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ
 • ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ
 • ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ
 • ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭᠠᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ
 • ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠯᠠᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠣᠲᠤᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠣᠷᠤᠨᠠᠠ᠃


 • ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠪ᠊᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠪ᠊᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ 2006 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠡᠳᠦᠶ ᠴᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ᠂ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭᠠᠠ ᠲᠠᠶ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠪ᠊᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠶ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠣᠯᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ᠃ ᠪ᠊᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ Facebook ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠲᠡᠶ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠨᠠᠠ ᠤᠤ


  1. ᠬᠣᠷᠭᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠶ

  2. ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ

  3. ᠣᠳᠬᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ

  4. ᠠᠯᠲᠠᠶ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠆ᠥᠯᠦᠭᠡᠶ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠩᠬᠤᠰᠤ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ

  5. ᠰᠢᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠆ᠥᠯᠦᠭᠡᠶ

  6. ᠬᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠭᠣᠪᠢ᠆ᠠᠯᠲᠠᠶ

  7. ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠣᠪᠳᠤ

  8. ᠣᠳᠬᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ

  9. ᠰᠤᠲᠠᠶ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠭᠣᠪᠢ᠆ᠠᠯᠲᠠᠶ

  10. ᠣᠳᠬᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ

  11. ᠰᠤᠲᠠᠶ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠭᠣᠪᠢ᠆ᠠᠯᠲᠠᠶ

  12. ᠰᠤᠲᠠᠶ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠭᠣᠪᠢ᠆ᠠᠯᠲᠠᠶ

  13. ᠳᠠᠳᠠᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠡᠨᠲᠡᠶ

  14᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠥᠪᠰᠦᠬᠦᠯ

  15. ᠬᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ᠂ ᠬᠦᠩᠬᠦᠷ ᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ

  16. ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠣᠪᠳᠤ

  17. ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠥᠰᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯ

  18. ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠦᠦᠷᠢᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠤᠪᠰᠤ

  18. ᠴᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠷᠪᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠣᠪᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠦ᠋ᠷᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠆ᠥᠯᠦᠭᠡᠶ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠥ᠋ᠭᠦᠴᠡ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ᠃