Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

Ч.Зоригт: Шагайгаар ихийг хийж үндэсний үйлдвэрлэл болгоно

2014-11-15

ᠴ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ᠄ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠦᠶᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨᠠᠠᠤ᠊᠂ ᠤᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ | mass.mn | 2014 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠᠠ ᠶᠢᠨ 11


Responsive image - ᠲᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ⁈

- ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ ᠤᠤ⁈ ᠨᠠᠮᠠᠶ᠋ᠢ ᠴ᠊᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠦᠵᠦ᠂ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 1968-1971 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠶ ᠶᠤᠮ᠃ 1974 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠻᠢᠨᠣ ᠦᠶᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠬᠨᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠲᠧᠬᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠠᠻᠦᠯᠲᠧᠲ ᠲᠤ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠢᠨ᠋ᠵᠧᠨᠧᠷ ᠦᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠠᠪᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠠ ᠬᠢᠶᠡᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠡᠨᠡ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠶᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡ᠃

- ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠪᠤᠭ ᠬᠢᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶ⁈

- ᠪᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠦ ᠲᠡᠶ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠦ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠠᠦᠲᠣ ᠶᠢᠨ ᠢᠨ᠋ᠵᠧᠨᠧᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ᠃ ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠦᠦ 《ᠠᠪᠤ ᠠ᠋᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠡᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠶ⁈》 ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡᠶᠡᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠢᠳᠦᠭᠡᠳ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠪᠤᠭ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠭᠠᠳᠤᠶ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠲᠤᠭᠠᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠷᠴᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠠᠷᠭᠠᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠰᠤᠭᠠᠳ ᠬᠢᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠣᠶᠤ ᠰᠢᠦ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠮᠠᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠡᠶᠡᠡ ᠪᠡᠶᠡᠡ ᠪᠡᠨ 《ᠭᠣᠶᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ ᠰᠢᠦ》 ᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ (ᠢᠨᠢᠶᠡᠪᠡ)

《ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠮᠠᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠡᠶᠡᠡ ᠪᠡᠶᠡᠡ ᠪᠡᠨ 《ᠭᠣᠶᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ ᠰᠢᠦ》 ᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ (ᠢᠨᠢᠶᠡᠪᠡ)》 Tweet: 《ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠮᠠᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠡᠶᠡᠡ ᠪᠡᠶᠡᠡ ᠪᠡᠨ 《ᠭᠣᠶᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ ᠰᠢᠦ》 ᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ (ᠢᠨᠢᠶᠡᠪᠡ)》


ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠷᠮᠠᠠ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠠ ᠵᠦᠶᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃
- ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ ᠪᠤᠶ⁈

- 2007 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠪᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠠ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠶ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠳᠦ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠱᠠᠲᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠭᠠᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠨᠤᠭ ᠲᠥᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠦᠶᠯ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶᠡᠡ ᠡᠴᠡ ᠯᠡ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠥᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠦ ᠳᠡ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶᠡᠡ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳ ᠳᠡ᠃

《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶᠡᠡ ᠡᠴᠡ ᠯᠡ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠥᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠦ ᠳᠡ᠃》


- ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠤᠶ⁈ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠤᠶ⁈

- ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠬᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠤᠭᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠴᠢᠨᠠᠨᠠᠠ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 4-6 ᠴᠠᠭ ᠴᠢᠨᠠᠨᠠᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠯᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠳ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤᠭᠢᠶᠠᠨᠠᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠥ ᠰᠡᠪ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢ 1-2 ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠷᠦᠮᠳᠡᠨᠡᠡ ᠳᠡ᠃ ᠥᠷᠦᠮᠳᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠥᠷᠦᠮᠳᠡᠨᠡᠡ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠶᠢᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠢᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠰᠠᠲ᠋ᠦᠷᠻᠠᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠪᠡᠯᠡᠵᠦ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃
Responsive image - ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠯᠪᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠣᠷᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠶ⁈

- ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠯᠪᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢ ᠪᠠᠷ 700-800 ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠣᠷᠤᠨᠠᠠ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠪᠣᠯ 22 ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠥᠷᠦᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠪᠣᠯ 20 ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ᠃

- ᠬᠢᠷᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠠ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠶ⁈

- ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠠᠮᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳᠤᠶ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠩᠭᠤᠤ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠹᠢᠰ ᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠲᠡᠶ ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠶ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠮᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠯᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠠ ᠥᠭᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠣᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠬᠢᠭᠡᠷᠡᠶ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠰᠦᠪᠡᠯᠡᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠢᠷᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠶᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

- ᠲᠠ ᠣᠯᠪᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠶ⁈

- ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠪᠤᠭ ᠬᠣᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 800 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ 250 ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠵᠦᠶᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠶᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠰᠢᠦ ᠳᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠦᠶᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠽ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠲᠠᠰᠤᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠥᠭᠴᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

《ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠪᠤᠭ ᠬᠣᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 800 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ 250 ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠭ᠃》- ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶᠡᠡ ᠳᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠶ⁈

- ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠤᠯ ᠨᠢ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠥᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶᠡᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠦ ᠳᠡ᠃ ᠮᠥᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠡ ᠦᠶᠡᠡ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠡ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠣᠯᠪᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠡ ᠭᠢᠰᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ ᠦᠳ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ ᠥᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠶ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠄ 《ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠢᠰᠬᠢᠬᠡᠳ᠂ ᠣᠷᠤᠶ ᠨᠢ ᠳᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨᠲᠠᠳᠠᠭ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠬᠥᠭᠡᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠨᠲᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠣᠳᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶᠡᠡ ᠳᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠡ ᠳᠦ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ 3-4 ᠰᠥᠨᠢ ᠨᠣᠶᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯᠠᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦᠯᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠶᠡᠡ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠡᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠦᠶᠲᠡᠶ᠃

- ᠲᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ⁈

- ᠲᠡᠳᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠴᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠠ ᠬᠢᠮᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢ ᠪᠠᠷ 100 ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠶᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠦᠵᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬᠠᠠ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠱᠠᠭᠠᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠶ᠃ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡ ᠠᠪᠤᠶᠠᠠ ᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠲᠡᠳᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡ ᠥᠭᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ ᠯᠡ᠃

- ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠠᠠ᠃ ᠲᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠬᠦᠰᠡᠶᠡᠡ᠃

- ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠠᠠ