Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

Руандагийн хүүхдүүд

2014-11-07

ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠦᠮᠪᠥᠭᠡ


ᠠᠹᠷᠢᠻᠠ ᠶᠢᠨ ᠷᠸᠠᠨ᠋ᠳᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠴᠢᠬᠤ ᠋ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠹᠧᠢᠢᠰᠪᠦ᠋ᠦ᠋ᠻ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠡ ᠫᠧᠷᠰᠣᠨᠠ ᠨᠣᠨ ᠭᠷᠠᠲ᠋ᠠ