Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

Хийн хоолой Монголоор дамжихгүй

2014-11-12

ᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠶ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶᠪ᠊᠂ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠠ | Olloo.mn | 2014 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠᠠ ᠶᠢᠨ 11



ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠶᠢᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠶ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠠ᠃ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ 30 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠣᠨᠠ ᠬᠡᠶ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠠ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠶ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠶ᠃

ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠶ ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠠᠶᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨᠠᠶᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠬᠡᠶ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦᠨᠢ ᠮᠠᠨᠠᠶᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠶ᠃

ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷᠠᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠳᠦ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠᠨᠠᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠫᠧᠻ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠸ᠂ ᠫᠦᠲᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠠ ᠰᠢ ᠵᠢᠨᠫᠢᠩ ᠨᠠᠷ ᠨᠧᠹᠲ ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 17 ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠯᠠᠠ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠶ ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 30 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠪᠤᠶᠤ 《ᠠᠯᠲᠠᠶ》 ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯᠠᠠ