Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

Монгол бүсгүй Нью-Йоркт аваргаллаа

2014-11-04

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠶ ᠨᠢᠶᠦ᠋ ᠶᠣᠷᠻ ᠲᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠯᠠᠠᠥᠷᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠨᠢᠨ | 2014 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠᠠ ᠶᠢᠨ 4



ᠨᠢᠶᠦ᠋ ᠶᠣᠷᠻ ᠬᠣᠲᠠᠨᠠᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠷᠠᠹᠣᠨ ᠭᠦᠶᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠶ ᠣ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠡᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 70 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 42 ᠻᠮ ᠦᠨ ᠵᠠᠶ ᠶᠢ 8 ᠴᠠᠭ 15 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ᠃

ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠻᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠣᠶᠤᠩᠪᠤᠲᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭᠲᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠶ᠃

ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ 《ᠰᠡᠯᠡᠮᠡᠨ ᠬᠥᠯᠲᠡᠶ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠶ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠷᠭᠠᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭᠲᠠᠶ᠃

ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠲᠡᠶ 100 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠮᠥᠨ ᠵᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ 21 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ