Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

MGL-1 кикбокс, холимог тулааны аварга шалгаруулах тэмцээн

2014-11-07

MGL-1 ᠻᠢᠻᠪᠣᠻᠰ᠂ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ
ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ


ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ MGL-1 ᠻᠢᠻᠪᠣᠻᠰ᠂ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 2014 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠳᠤ 《ᠠᠰᠠ》 ᠼᠢᠷᠻ ᠲᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠᠠ᠃ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠶ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ᠄ 99990730. 88117800
www.MGL-1.com