Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

Чингис хааны сургаалаас

2015-01-17

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ






ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯ ᠵᠣᠷᠢ
ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠤᠮ ᠵᠣᠷᠢ
ᠬᠣᠯᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠦᠦ ᠴᠥᠬᠦ
ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠦᠶᠦ
ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠦᠦ ᠴᠥᠬᠦ
ᠡᠷᠭᠦᠪᠡᠰᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠶᠤ