Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

Элдэвтэй бүсгүй

2015-02-25

ᠡᠯᠳᠡᠪᠲᠡᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠰᠣᠨᠢᠨ /2015-02-17 17᠄25 GMT+8/ | http://news.gogo.mn



ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠠᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ 《ᠶᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ》᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠥᠪᠦᠶᠢᠯᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠭ ᠵᠠᠪ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃


ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?

ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᡀᠠᠭᠪᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠬᠠᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠶᠮᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠋ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ 《ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ》 ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠷᠣᠮᠠᠨᠲ᠋ᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠠᠪᠰᠦ᠋ᠷᠳ᠋ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠦᠭ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ

ᠪᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠨᠴᠤᠢ ᠰᠢᠮᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠭᠢᠰᠲᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠡᠯᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠥᠪᠯᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠥᠪ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠴᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠯᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠣᠪᠣᠷ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠣᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢ ᠳᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠶᠦᠨᠧᠰᠻᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠥᠪ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢ ᠥᠪᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠣᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠢ ᠴᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠡᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠦᠨᠢ ᠥᠭᠴᠢᠬᠡᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠣᠪᠣᠷ᠃ ᠠᠪᠤ᠂ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ᠃

ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠠᠪᠰᠦ᠋ᠷᠳ᠋ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ

ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠣᠨ᠋ᠯᠠᠢᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠡᠴᠡ 《ᠣᠳ ᠬᠠᠨ》 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠶᠢᠵᠤ ᠣᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠬᠠᠨ ᠥᠬᠢᠨ᠂ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠣᠳᠬᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠹᠧᠢᠢᠰᠪᠦ᠋ᠻ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠠᠪᠰᠦ᠋ᠷᠳ᠋ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠲᠥᠷᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠩ᠂ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠮᠠᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠡᠢᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠨ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ᠂ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠴᠢᠩ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠃
ᠮᠥᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠥᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠡᠳ ᠡᠰ ᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠥᠨᠢ᠂ ᠬᠣᠲᠣᠯᠵᠠᠨ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠬᠤ ᠵᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠯᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠬᠡᠶᠢᠰᠬᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠰᠣᠨᠴᠢᠷ᠂ ᠦᠭᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠯᠠ ᠶᠢ 《ᠦᠨᠦᠰᠴᠦ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠬᠦ》 ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠭᠣᠤ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠨ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠯᠲᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠪᠢ 2004-2006 ᠣᠨ ᠳᠤ 《ᠦᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠵᠢᠳ ᠯᠢᠩ》 ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠲᠦ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ 2005 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠳ᠂ ᠲᠥᠷᠦᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳ᠂ ᠡ᠊ᠩᠬᠡᠳᠠᠸᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠭᠥᠭᠡ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠯᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠧᠷᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠻᠦᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ 《ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ》᠍ ᠳᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2010-2011 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ ᠦᠨ 《D Park》 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ 《Art Center》᠍ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠾᠢᠦ᠋ᠩᠨᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ 2220 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠢᠶᠤᠶᠮᠰ》 ᠬᠢ᠊᠂ ᠬᠠ᠊᠂ ᠻᠣ᠊᠂ ᠡᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ》 ᠻᠠᠲ᠋ᠠᠯᠣᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ 《ᠰᠡᠮᠡᠭᠦᠨ》 ᠰᠲᠦᠳᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠺᠢᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ 《ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ》᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠥᠨ 2010 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 《ТВ 9 ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠽ》᠍ ᠳᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠮᠡᠭᠵᠡᠮ》 ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ 《ᠡᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ》᠂ 《ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ》 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ 2010᠂ 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠢᠷ》 ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠧᠷᠧᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠦᠨ 《ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ》᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ 《Blue Mon》 ᠭᠠᠯᠧᠷᠧᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠮᠣᠳᠧᠷᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠ ᠢᠨ᠋ᠰᠲᠣᠯᠯᠢᠶᠠᠼᠢ 2》 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠡᠴᠡ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠢᠷ》 ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠤᠷᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠲᠣᠮᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃


ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ