Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

Ч. Энхтүвшин: Бид гадны брэнд рүү хошуураад өөрсдийн үнэ цэнэтэй зүйлсээ мэддэггүй

2014-11-22

ᠴ∙ ᠡᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ᠄ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠷᠧᠨᠳ᠋ ᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢᠬ᠊᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠬᠠᠲᠤᠨ | ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ | 2014 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠᠠ ᠶᠢᠨ 21

Responsive image ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠮᠡᠲᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠲᠡᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《N’COOSH》 ᠪᠷᠧᠨᠳ᠋ ᠢ 《ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ》 ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠥᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢ ᠴᠢᠮᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠥᠪ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠬᠣᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶᠡᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠷᠧᠨᠳ᠋ ᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴ∙ ᠡᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠃

- ᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠠᠳ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ⁈

- ᠪᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠶᠠ᠊∙ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠬᠡᠮᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠭᠡᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠰᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠡᠮᠵᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠴᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠨ 2005 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠣᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠠᠨᠠᠶᠢᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠷᠧᠨᠳ᠋ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃

- ᠲᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ⁈

- 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ 《National Geographic》 ᠍ ᠦᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠻᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ᠂ ᠲᠧᠬᠠᠰ᠂ ᠰᠠᠨ ᠹᠷᠠᠨ᠋ᠼᠢᠰᠻᠣ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠻᠣᠰᠲ᠋ᠢᠶᠦ᠋ᠮᠰ》 ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 208 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠡᠶ᠃ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠦ᠂ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠰᠤ ᠭᠧᠨ ᠳᠦ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤᠨᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠦᠬᠢ 2005 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠯᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ. (ᠢᠨᠢᠶᠡᠪᠡ)

- ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠦ⁈

- ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ》᠂ 《ᠦᠬᠦᠵᠦ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ》᠂ ᠶᠠᠻᠦᠲ ᠤᠨ 《ᠲᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠻᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ 《ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠢᠨ》 ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨ᠊᠂ ᡀᠠᠭᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 100 ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠡᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠷᠬᠧᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ XIII ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠯᠠ ᠡᠳ ᠡᠰ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠨᠣᠶᠢᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃- ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ⁈

- ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠵᠥᠪ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠥᠪ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠦᠲᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠷᠣᠪᠣᠲ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠢᠵᠡ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠴᠦᠳᠡᠩᠵᠡ᠂ ᠠᠰᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤ ᠠᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠬᠡᠲᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ᠂ ᠡᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠷᠧᠨᠳ᠋ ᠦᠨ ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠃

- ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶᠡᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶᠡᠡ ᠲᠠᠶᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ⁈

- ᠪᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠦᠰᠦ᠂ ᠶᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤ ᠭᠡᠳ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮᠡᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠂ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠶ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠥᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠳ ᠍ ᠦᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠳ ᠍ ᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃

ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠷᠧᠨᠳ᠋ ᠲᠡᠢ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠢ ᠮᠠᠲᠷᠢᠶᠣᠱᠻᠠ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ ᠱᠣᠻᠣ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠻᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠪᠢ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠪᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠷᠧᠨᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠠᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠥᠩᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠰᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ 《N’COOSH》 ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠷᠧᠨᠳ᠋ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠥᠮᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

- 《N’COOSH》 ᠪᠷᠧᠨᠳ᠋ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠢ⁈

- ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠭ᠋᠃ ᠪᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠴᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠷᠧᠨᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠰᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠾᠢᠦ᠋ᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢᠨ ᠠᠴᠠ 108 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠥᠮᠥᠰᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠤᠷᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠣᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠴᠢᠭᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠴᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠣᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠣᠭᠲᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 
- ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠷᠳᠦᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠡ⁈ - ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 2000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠠᠠ᠃ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠷᠧᠨᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠬᠢᠴᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠡᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠲᠤᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ᠋ᠴᠤᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ 380 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠻᠲᠧᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠻᠢᠯᠣᠭᠷᠠᠮ ᠠᠷᠭᠠᠯ 35 ᠠᠮ᠊᠂ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠮᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠠᠳᠠᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠳᠠᠰᠢᠮᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠪᠦᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠣᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠴᠢᠬᠡᠵᠦ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠤ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠨᠣᠶᠢᠲᠠᠨ ᠰᠢᠯᠮᠦᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠲᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠢ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

- ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ⁈ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠮᠧᠨᠲ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ⁈

- ᠪᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠠᠭᠤ᠃ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠂ ᠢᠨ᠋ᠲᠧᠷᠨᠧᠲ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠵᠥᠪ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠯᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠥᠬᠥᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠬᠢᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠬᠥᠦᠷ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠪᠦᠯᠢᠭᠦᠷ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠥᠪ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃

ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠮᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠤᠷ᠎ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠠᠠ᠃ ᠪᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠬᠦᠰᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳ ᠡᠰ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶᠡᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠽᠨᠧᠰ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠢᠽᠨᠧᠰ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃

- ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠠ᠋⁈

- ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠥᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ 《ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠠ᠋᠂ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠮᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠲᠡᠶᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠣᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ 《ᠰᠦᠸᠧᠨᠢᠷ ᠬᠠᠦᠰ》 ᠲᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠠᠪᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠦ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

- ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ?

- ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳᠦᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠩᠭᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠦ 《ᠣᠰᠤᠮ ᠪᠣᠱᠣ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠪᠷᠧᠨᠳ᠋ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ 80 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ 《ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ᠋ᠴᠤᠳ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ. (ᠢᠨᠢᠶᠡᠪᠡ᠂ ᠰᠤᠷ᠊᠂)

ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠧᠦᠷᠣᠫᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ 7-8 ᠰᠠᠶᠢ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠰᠤᠮ ᠪᠣᠱᠣ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠯᠡ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠻᠢᠮᠣᠨᠣ ᠶᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠪᠤᠤ ᠪᠠᠷ 30 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠰᠠᠶᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

- ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ⁈ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠷᠧᠨᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠢ⁈

- 108 ᠴᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠬᠡᠮᠡᠯ᠂ ᠰᠡᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯ᠂ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠦᠲᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ 108 ᠴᠠᠮ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠯᠣᠰᠣᠹᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠳᠣᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠽᠠᠮᠪᠤᠯᠢᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ 108 ᠴᠠᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠳᠣᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠃ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 70 ᠰᠠᠨ᠋ᠲᠢᠮᠧᠲᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠡᠢ 108 ᠴᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ ᠱᠢᠷᠦ᠂ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠭᠡᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ 108 ᠴᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠢᠭ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ ᠴᠠᠮᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠰᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 108 ᠴᠠᠮ ᠮᠠᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ